NYHEDER

naboroeg-vandrer 430x130

Forskningsprojekt viser hvor meget røg, der passerer mellem to under­søgte lejligheder, og at problemet kan afhjælpes med luftrensere og tætning i det undersøgte tilfælde.

"Vi kom hjem om aftenen, og det var som om nogen havde røget i lejlig­heden!". Sådan fortæller Pia Lundberg, som er allergiker og gift med en lungesyg mand. Hun har dog ikke mødt megen forståelse fra ejendom­mens administrator,som er meget høfl ig, men som Pia Lundberg har mistænkt for ikke helt at tro på det.

Mennesker generes utvivlsomt i forskellig grad af tobaksrøg,og følsom­heden for tobaksrøg er steget efterhånden som tobaksrygning er blevet fortrængt fra stadig flere områder af samfundet. Det mener Professor Alireza Afshari fra Statens Byggeforsknings Institut – SBi, som står bag et nyligt afsluttet forskningsprojekt om naborøg.

Røgen vandrer Projektet har påvist at røg vitterligt vandrer mellem lejligheder i en ældre ejendom med etageadskillelse af træ. Vandring af røg fi nder formodentlig også sted i nyere ejendomme. Det skyldes gennemføringer og naturlige utætheder. Og røgen skal blot have de mindste åbninger, før den vandrer.

Selvom det er påvist, at røgen vandrer, mener Professor Alireza Afshari ikke, at man kan konkludere hvor farligt det er. "Det vil kræve en nærmere undersøgelse af, hvilke partikler og gasser vi fi nder i nabolejlighederne." Vi kan blot konstatere, at der overføres gasser og partikler mellem lejligheder, og at det kan lugtes.

Mere forskning
Nu håber Alireza Afshari, at få tilvejebragt midler til yderligere forskning, hvor fokus i første omgang kan være udvikling af effektive afværgemetoder, og afprøvning af metoderne i mange forskellige typer byggerier og lejligheder i stedet for blot én, som det er tilfældet i det aktuelle projekt. "Vi samarbejder med industrien, som seriøst ønsker at deltage i udvikling af metoderne, men vi mangler det økonomiske fundament," fortæller han.

Udsatte beboere
Pia Lundberg er ked af sin situation, men hun vil nødigt fl ytte, da hun er meget glad for alt andet ved lejemålet. "Vi håber på en løsning. Det næste skridt er, at få administratoren ind til os, præcis når lugten er der," fortæller hun. I Pias tilfælde kommer røgen i weekenderne hvor overboen har kortaftener med gæster, som ryger tæt. "En gang ringede jeg på under et af disse arrangementer, og det var tykt af røg i lejligheden. Det var meget ubehageligt," fortæller Pia Lundberg.

Det er usædvanligt, at røggener stammer fra overboen, men forsknings­projektet påviser, at røg også vandrer nedad, om end i mindre grad end opad.

Vil flytte
Beboeren Henrik, som bor uden for Århus, har også problemer med naborøg. Han vil gerne flytte, hvis ikke de problemer han oplever med røg fra underboen bliver løst. "Der, hvor varmerørene kommer op nedefra, føler jeg lugt af gammel røg," fortæller Henrik, som mødte en del skepsis hos sin udlejer. Men nu er der blevet fuget omkring rørene og lagt rockwool i, og det har hjulpet lidt, oplyser Henrik. Han har også testet effekten af at montere malertape langs panelerne. Og han mener, at det har hjulpet lidt.

Situationen opleves som alvorlig af lejeren Henrik, som fortæller: "Jeg kan mærke det i svælget, og jeg tænker meget på det, fordi det bekymrer mig om det er usundt. Jeg vil ikke være passiv ryger i eget hjem." Det er værst i vinterhalvåret, hvor vi lufter ud, og de ikke gør. Det betyder, at vi får undertryk og dermed suger røgen ind i vores lejlighed.Røg kom op igennem gulvet fra underboen og gjorde, at alting lugtede af cigaretrøg. Vi har haft gulvet brækket op på grund af vandskade, og derfor ved jeg, at røgen kommer fra rørføring undergulvene.

Citater fra www.rensluften.dk
»
Det er værst i vinterhalvåret, hvor vi lufter ud, og de ikke gør. Det
betyder, at vi får undertryk og dermed suger røgen ind i vores lejlighed «

» Røg kom op igennem gulvet fra underboen og gjorde,
at alting lugtede af cigaretrøg «

» Vi har haft gulvet brækket op på grund af vandskade,
og derfor ved jeg, at røgen kommer fra rørføring under gulvene «

» Jeg sover normalt med åbent vindue, men jeg tror, at det sætter
cirkulationen i gang i huset, og trækker røgen op til mig. Sommetider kan
mine venner lugte, at mit tøj lugter af røg, og så er problemet jo massivt «

» På mit tidligere kollegium boede jeg på 4. etage, og ventilations-
skakten medførte røg fra lejlighederne nedenunder. Det var så ækelt,
når man kom ind på sit værelse, hvor man både studerer og sover,
og det hele stank af røg «

Fra rapportens hovedkonklusioner
Testresultater fra forsøg i en lejlighed i en ældre ejendom viser at:
Der overføres op til 9% af de ultrafine partikler til lejligheden oven for
En luftrenser kan cirka halvere overførslen
De fleste utætheder forekom i overgangen mellem væg og gulv

Du kan få mere information og se hele forskningsrapporten på www.ejendomsviden.dk/indeklima. Projektet er finansieret af GI, Landsbyggefonden og Indenrigs- og Socialministeriet.

 

Artikel fra Bolius.dk / Bedre Boliger - 02.2012