NYHEDER

aendring af lov 430x130

Ændring af lov om andelsboligforeningsloven

Folketinget vedtog den 4. juni 2013 et ændringslovforslag til lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber. 

Lovforslaget indeholder forskellige tiltag på andelsboligområdet, herunder indførelse af en karensperiode ved værdifastsættelsen af andelsboligforeningens faste ejendom. Værdien af andelsboligforeningens ejendom skal i de første to år efter andelsboligforeningens stiftelse sættes efter anskaffelsesprisen, når andelsboligforeningen er stiftet ved erhvervelsen af en udlejningsejendom.

Lovforslaget udvider omfanget af de dokumenter og oplysninger, sælger er forpligtet til at udlevere til køberen af en andelsbolig, ligesom ministeren har fået bemyndigelse til at fastsætte nærmere regler om, hvilke dokumenter og nøgleoplysninger sælger skal udlevere til køber, formkrav til nøgleoplysningerne, hvilke nøgleoplysninger der skal optages som noter til årsregnskabet, samt proceduren for udarbejdelse af nøgleoplysningerne.

Hvilke dokumenter og oplysninger samt formen mv. på disse dokumenter og oplysninger er endnu ikke fastlagt af ministeren. Ejendomsforeningen Danmark er i dialog med ministeriet for by, bolig og landdistrikter, ligesom vi deltager i en arbejdsgruppe under Penge & Pensionspanelet vedrørende flere af ovenstående punkter.

Lovforslaget træder i kraft den 1. januar 2014 med undtagelse af bestemmelsen omkring indførelse af karensperiode, der allerede træder i kraft den 1. juli 2013 og har virkning for andelsboligforeninger, der stiftes efter denne dato.

Se lovforslaget, som er vedtaget

 

Pressemeddelelse fra Ejendomsforeningen Danmark - 06.2013