NYHEDER

Artikel hojesteret 190x150Højesteretsdom om påkravsfrist
i andelsboligforeninger

Højesteret har i en dom afsagt den 17. marts 2012 slået fast, at det er vedtægterne i en andelsboligforening, der afgør hvilken frist der gælder ved afgivelse af påkrav over for en andelshaver, som er i misligholdelse med  betaling af boligafgift. Højesteret ændrede dermed landsrettens afgørelse.

I en dom afsagt den 17. marts 2012 behandlede Højesteret spørgsmålet om, hvorvidt lejelovens påkravsfrist på 14 dage skulle overholdes ved andelsbolig­foreningens eksklusion af en andelshaver, der ikke havde betalt sin skyldige boligafgift, eller om det var påkravsfristen på tre dage ifølge andelsboligforeningens vedtægter, der var gældende. I andelsboligforeningens vedtægter var anført, at andelshaveren kunne ekskluderes, hvis andelshaveren ikke havde betalt det skyldige beløb inden tre dage efter, at skriftligt påkrav måtte være kommet frem til andelshaveren. 

Bestyrelsen for andelsboligforeningen foretog eksklusion af en andelshaver i overensstemmelse med vedtægternes bestemmelse og den angivne påkravsfrist på tre dage. Andelshaveren gjorde indsigelser imod eksklusionen med den begrundelse, at andelsboligforeningen skulle have overholdt den gældende påkravsfrist på 14 dage i lejeloven. Da andelsboligforeningen ikke havde overholdt denne 14 dages-frist gjorde andelshaveren gældende, at eksklusionen var ugyldig.

Landsrettens flertal gav andelshaveren medhold i, at andelsboligforeningen skulle have overholdt lejelovens påkravsfrist på 14 dage, uanset at vedtægterne angav en frist på tre dage. En enig Højesteret slog derimod fast, at en andelsboligforening er berettiget til at fastsætte en kortere påkravsfrist i foreningens vedtægter, og at denne frist således er gældende mellem andelsboligforeningen og andelshaverne. Og da den angivne påkravsfrist på tre dage i vedtægterne ikke kunne anses for urimelig, gav Højesteret andelsboligforeningen medhold i, at eksklusionen af andelshaveren var gyldig. 

– Vi er tilfredse med, at Højesteret med  dommen afklarer, at det er vedtægtsbestemmelserne, der bestemmer det retlige forhold mellem en andelsboligforening og dets medlemmer, og vi mener, at dommen er korrekt, siger Lars Brondt, chefjurist i Ejendomsforeningen Danmark, og fortsætter:

– Man skal dog være opmærksom på, at Højesteret i sin afgørelse bemærker, at den angivne påkravsfrist på tre dage ikke kunne anses for urimelig. Med den bemærkning siger Højesteret også, at der er grænser for, hvor kort en påkravsfrist der kan angives i vedtægterne. Det er ikke utænkeligt, at Højesteret ville være nået frem til, at en påkravsfrist i vedtægterne på mindre end tre dage og en eksklusion i overensstemmelse hermed ville have været ugyldig.

Dommen vil senere blive refereret i Huset Jura.

 

Nyhedsbrev fra Ejendomsforeningen Danmark - 03.2012