NYHEDER

trappemodel for spildevand 430x130 

Trappemodel for spildevand

Nye regler om en trappemodel for beregning af spildevandsafledningsbidrag

Nye regler om beregning af vandafledningsbidrag med virkning
fra 1. januar 2014

Spildevandsforsyningsselskaber skal pr. 1. januar 2014 for ejendomme, hvorfra der drives erhverv på markedsmæssige vilkår, opkræve den variable del af vandafledningsbidraget på baggrund af en ændret betalingsstruktur (en trappemodel). Dette har Folketinget fastlagt med vedtagelsen af lov nr. 902 af 4. juli 2013 om ændring af lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber.

Det nærmere indhold i den nye betalingsstruktur fremgår af bekendtgørelse nr. 1070 af 2. september 2013 om fastsættelse af den variable del af vandafledningsbidraget. Bekendtgørelsen trådte i kraft den 6. september 2013 og kan læses her: bekendtgørelse nr. 1070 af 2. september 2013.

Den nye betalingsstruktur (trappemodellen) indebærer, at kubikmetertaksten for den variable del af vandafledningsbidraget falder med stigende vandforbrug. Bekendtgørelsen fastsætter, at den variable del af vandafledningsbidraget for ejendomme, hvorfra der drives erhverv på markedsmæssige vilkår, skal opkræves efter differentierede takster og falder i følgende tre grupper:

Vandforbrug til og med 500 m3/år (takst 1)

Vandforbrug på over 500 og til og med 20.000 m3/år (takst 2)

Vandforbrug på over 20.000 m3/år (takst 3).

For ejendomme, hvorfra der ikke drives erhverv på markedsmæssige vilkår, skal den variable del af vandafledningsbidraget opkræves efter trin 1 uanset vandmængden. For fx ejendomme med tilladelse til justeret betalingsprincip er der særlige regler.

Baggrunden for de nye regler om differentierede takster til brug for beregningen af spildevandsafledningsbidraget er et ønske om at indføre en mere kostægte betalingsstruktur, der sikrer en større sammenhæng mellem pris og omkostninger ved spildevandshåndtering. Dette fremgår blandt andet af bemærkningerne til lovforslag L 222, der kan læses her: Lovforslag L 222, som fremsat 28. maj 2013.

Tilmeldingsskema for betaling fra 1. januar 2014

Det er alene ejendomme, hvorfra der drives erhverv, der opererer på markedsmæssige vilkår, der vil være berettiget til at blive afregnet efter trappemodellen. Det fremgår af bekendtgørelsen, at sådanne ejendomsejere skal afgive oplysning om ejendommens markedsmæssige anvendelse for at blive afregnet efter trappemodellen. Dog gælder der for ejendomme, der har en tilladelse efter lovens § 2a, stk. 3 (justeret betalingsprincip) en særlig regel, og der skal for disse ejendomme således ikke afgives de nævnte oplysninger.

Ejendomsejere skal derfor overfor Naturstyrelsen afgive oplysninger om ejendommens anvendelse til erhverv, der drives på markedsmæssige vilkår. Disse oplysninger skal afgives på et tilmeldeskema, der findes på adressen: www.trappetilmelding.dk. Tilmeldingsskemaet indeholder forklaringer til de enkelte felter.

Hvis der ved forsøg på anvendelse af tilmeldeskemaet eventuelt måtte opleves tekniske problemer, så kan man enten forsøge igen lidt senere eller rette henvendelse til Naturstyrelsen via tilmeldingKVG@nst.dk.

I forhold til beregning af vandafledningsbidrag efter trappemodellen med virkning fra 1. januar 2014 var www.trappetilmelding.dk åbnen i perioden 16. september 2013 - 15. oktober 2013.

Hvis ejeren af en ejendom, hvorfra der drives erhverv på markedsmæssige vilkår, ikke har fået afsendt en tilmelding senest den 15. oktober 2013, skal spildevandsforsyningsselskabet afregne den pågældende ejendom efter trin 1 fra den 1. januar 2014.

Fra den 16. december 2013 kan ejeren af en ejendom, hvorfra der drives erhverv på markedsmæssige vilkår, tilmelde ejendommen på www.trappetilmelding.dk. Med hensyn til beregtning af bidraget forventes tilmeldingen at lukke 1. september 2014.

Hvis der er fejl i en ejendomsejers indmeldte oplysninger, således at selskabet ikke uden reel tvivl kan henføre tilmeldingen til en bestemt ejendom, som angivet ved ejendomsnummer, f.eks. at der ikke er sammenhæng mellem kundenummer og den opgivne adresse, vil spildevandsforsyningsselskabet skulle afregne den pågældende ejendom efter trin 1. Når fristen for tilmelding den 15. oktober 2013 er udløbet, er det ikke muligt at foretage ændringer i tilmeldingen.

Yderligere oplysninger om de nye regler om betalingsstrukturen og om tilmelding findes i Naturstyrelsens Vejledende notat af 5. september 2013 om reglerne for trappemodel for beregning af vandafledningsbidrag. Læs det vejledende notat.

I vejledningens afsnit 3, kan man finde vejledning vedrørende kravet om markedsmæssige vilkår.
Vi har samlet en supplerende vejledning om markedsmæssige vilkår. Læs den supplerende vejledning.

Kilde: Miljøministeriet, Naturstyrelsen